Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

- Fryzjer - Kwalifikacja FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich, czas trwania: 10 m-cy

 - Technik usług fryzjerskich  -  Kwalifikacja FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur, czas trwania: 4 m-ce

Podanie KKZ Fryzjer FRK.01.pdf 

Podanie KKZ Fryzjer FRK.03.pdf

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

W kursach może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie. W szczególnych przypadkach mogą uczestniczyć w kursach osoby, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • podanie o przyjęcie na kurs,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie fryzjer lub technik usług fryzjerskich,

Hasła programowe w poszczególnych  kwalifikacjach :

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,

 1. Prowadzenie konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej.
 2. Doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury.
 3. Wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy.
 4. Wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów.
 5. Wykonywanie strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego.
 6. Wykonywanie zmiany koloru włosów.
 7. Wykonywanie stylizacji fryzur.

 

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

 1. Projektowanie fryzur.
 2. Dokumentowanie fryzur,
 3. wykonywania fryzur na podstawie projektów..

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych zdecydowana większość zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu. W szkole natomiast przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w zakresie kwalifikacji FRK.01  i/lub FRK 03., przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjna w Poznaniu.

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji:

 • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,
 • FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika usług fryzjerskich,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Technik usług fryzjerskich może podjąć pracę min. w:

 1. Zakładach i salonach fryzjerskich.
 2. Salonach spa,
 3. Hotelach,
 4. Salonach odnowy biologicznej,
 5. Charakteryzatorniach telewizyjnych i teatralnych,

lub otworzyć własna działalność gospodarczą

Zalety nauki na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie, którego wyodrębniono daną kwalifikację,
 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji,
 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już po roku nauki ,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć ( co dwa tygodnie sobota i niedziela ) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość to uczestnik kursu decyduje gdzie i kiedy przyswoi wiedzę objętą programem kursu,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

 

Nasi partnerzy

 

Początek strony